Онлайн зээл олгох банк, ББСБ-ууд

Зээлийн эрхээ урьдчилан тогтоолгох